Vacatures

19 juni 2023

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar

zoekt een vrijzinnig predikant m/v voor 0,4 fte

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar zoekt een vrijzinnig predikant die het Remonstrants gedachtengoed een welwillend hart toedraagt. Het gaat om een benoeming voor 0,4 fte. De gemeente telt ongeveer 100 leden, vrienden en belangstellenden, waarvan ruim een derde vrijwilligerswerk doet in de kerk.

Wij zijn een levendige gemeente met zondagsdiensten, twee gespreksgroepen en voor- en najaarslezingen. Deze lezingen trekken veel bezoekers, ook van buiten de kerk. Eens per maand wordt in onze kerk een stiltemeditatie gehouden. Elk jaar organiseren we een zogenaamde Buitendag. De predikant gaat eens in de maand voor, en ook op bijzondere dagen als Kerst en Pasen. Op de derde zondag van de maand vinden ‘Op Adem Komen ‘-diensten plaats met wisselende voorgangers. Deze diensten hebben een meer meditatief karakter en worden ondersteund door een koor.

Wij zoeken een vrijzinnig predikant die:

. de gemeente enthousiast kan meenemen naar een bestendige toekomst,

. het Remonstrantse gedachtegoed eigentijds kan vormgeven,

. de gemeente weet te inspireren tijdens de zondagsdienst, verhalen kan vertellen die

   perspectief bieden op geestelijke verdieping in een maatschappelijk onrustige tijd,

. zich in wil zetten voor pastorale zorg, ondersteund door vrijwilligers.

Een kerkordelijk gesprek is onderdeel van de procedure.

In verband met de kleine formatie van 0,4 fte willen we in gezamenlijk overleg tot een pakket van werkzaamheden komen.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: alkmaar.remonstranten.nl

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de traktementsregeling voor predikanten.

Sollicitaties ontvangen wij graag voor 1 augustus 2023. Wilt U deze sturen aan de secretaris van de kerkenraad dhr. Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar (f.vanderveen@upcmail.nl). Voor inlichtingen kunt u terecht bij mw. Annemieke van Lon tel. 06 30948449, of jmavanlon@gmail.com

24 april 2023

De Taakgroep Personeel Gemeente en Innovatie is op zoek naar uitbreiding (onbezoldigd)

De taakgroep Personeel Gemeente en Innovatie (PGI) valt onder verantwoordelijkheid van de CoZa en heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het ondersteunen van gemeenten in hun processen om vitaal te blijven. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep P&G is gesprekspartner voor alle gemeenten voor alle zaken die de continuïteit van de gemeenten aangaan en houdt toezicht op de aanstellingen van de predikanten. De twee projectleiders van werkgroep Innovatie zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van gemeenten die een nieuwe weg inslaan op weg naar een nieuwe toekomst.

De werkgroep P&G is landelijk actief en heeft een indicatieve regio-indeling gemaakt. De regioadviseurs van PGI zijn allen aanspreekpunt voor gemeenten in één of, soms, twee regio’s.

De werkgroep P&G zoekt 2 à 3 regio-adviseurs/-contactpersonen

Voor de regio

 • Noord Nederland (Groningen, Dokkum, Leeuwarden)
 • Midden (Utrecht, Schoonhoven, Amersfoort, Hilversum)
 • Zuid-Oost (Eindhoven, Maastricht)
 • Jongeren (Arminius, 35+)

Hiervoor moet je:

 • Lid/vriend zijn van een Remonstrantse gemeente.
 • Kennis en ervaring hebben met bestuurlijke processen en organisatorische vraagstukken
 • Goede gesprekspartner zijn voor met name kerkenraadsleden en andere bestuursleden, teamspeler
 • Beschikbaar zijn om de vergaderingen eens per maand bij te wonen (meestal via Zoom) en in redelijke mate onder bijzondere omstandigheden beschikbaar te zijn voor spoedoverleg.

Hiervoor beschik je over:

 • Inzicht in de relevantie van gebeurtenissen en trends die van invloed zijn op het vigerende beleid van gemeenten
 • Helicopterview
 • Organisatiesensitiviteit
 • Toekomstvisie

PGI zoekt 2 nieuwe vertrouwenspersonen

Gezien het solitaire karakter van het uitvoeren van de werkzaamheden door de predikant en kerkenraad, zijn wij op zoek naar een aantal vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenspersoon staat de predikant of leden van de kerkenraad bij en kan hem of haar in brede zin adviseren in geval van (dreigend) meningsverschil of conflict, hoe te handelen en welke stappen volgordelijk te zetten.

Vertrouwenspersonen rapporteren jaarlijks aan de taakgroep PGI waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn. De rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Hiervoor moet je de volgende competenties hebben:

 • Integer
 • Onafhankelijk
 • Rijk aan levenservaring
 • Toegankelijk
 • Empathisch
 • Luistervaardig
 • Onpartijdig en natuurlijk met een scherp oog voor vertrouwelijkheid

Het volgen van een externe opleiding voor vertrouwenspersonen wordt u aangeboden door de landelijke organisatie.

Mail voor nadere inlichtingen: algemeensecretaris@remonstranten.org of personeel@remonstranten.org