ANBI-status

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Rotterdam

RSIN 2537783 KvK 7576267

IBAN NL23INGB 0000 1707 14

Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam . 010 43 60 543 . administratie@remonstrantenrotterdam.nl

website: rotterdam.remonstranten.nl

ANBI-status

De ANBI-status van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam geeft u de gelegenheid uw donatie of schenking te verrekenen met uw inkomstenbelasting. Wanneer u een overeenkomst periodieke gift afsluit met uw kerk is het gehele bedrag van uw gift aftrekbaar en hoeft u geen rekening te houden met het drempelbedrag van 1% van uw bruto jaarinkomen

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in art.2 burgerlijk wetboek 2 en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de deel I,IV van de kerkorde. In deel II van de kerkorde regelement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeenten kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven van de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het regelement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd. De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de leden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente, die hiervoor geen vergoeding/beloning ontvangen.

De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies

In de Remonstrantse Gemeente Rotterdam wordt de kerkenraad gekozen door de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijk beleid vast stelt.

Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht om God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering: pastoraat, toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich uit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus (Kerkorde deel 1, grondslagen)

Beleidsplan

Remonstrantse Broederschap

Het beleidsplan- beleidsvisie 2020-2030 van de Remonstrantse Broederschap vindt u hier

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Beleid Remonstrantse Gemeente Rotterdam vindt u hier

Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Voor de beloning van de overige medewerkers in loondienst volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaarderegeling Protestantse Kerk in Nederland’

Verslag activiteiten

In het jaarverslag 2023 leest u over de activiteiten in het afgelopen jaar. In de agenda vindt u de activiteiten van het lopende kerkseizoen.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluit als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere medewerkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De verkorte staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar. De verkorte staat van baten en lasten met de cijfers voor 2023 vindt u hier

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdragen voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie behoudens voor den instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Kerkelijke gemeente kunnen nog enig vermogen bezitten. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteedt aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kerkdiensten en aan de kosten voor de eigen organisatie (salarissen koster, eventueel overig personeel) en bijdragen voor het in standhouden van het landelijk werk van de Remonstrantse Broederschap.