Diaconie – Delen met anderen

Diaconale Commissie

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood.  De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De Gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Gezocht wordt naar een beperkt aantal relatief kleine, overzichtelijke en controleerbare projecten, alsmede naar een gelijke verdeling tussen dichtbij (Rotterdam of elders in Nederland) en verder weg (Oost-Europa of elders in de wereld). De projecten die dit jaar kunnen rekenen op financiële steun:

Met regelmaat staan deze projecten op het rooster en voor een aantal doelen wordt incidenteel gecollecteerd. De collecten worden aangekondigd in het KerkBLAD Remonstranten Rotterdam en tijdens de kerkdienst toegelicht.

Ieder najaar start ook de jaarlijkse Diaconale Actie. De opbrengst hiervan is bestemd voor twee door de commissie zorgvuldig gekozen doelen. De opbrengst van de Diaconale Actie in 2019 – 2020 is bestemd voor:

AnnaHome (Stichting All for Children) de stichting trekt zich het lot aan van voormalige straatkinderen in Choibalsan, Mongolië. Deze kinderen werden sinds 2007 opgevangen in oud vervallen huis dat in de loop van de jaren in opgeknapt. In mei van dit jaar brandde het huis volledig af. Momenteel wordt met hulp van stichtingen en sponsoren gebouwd aan een nieuw onderkomen;

StichtingBootvluchteling, Deze stichting biedt via vrijwilligers concrete en praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht in het overvolle kamp Moria op Lesbos. De capaciteit van de plaatselijke hulpverleners is verre van toereikend om te voorzien in de vraag naar gezondheidszorg.

Wilt u meer informatie over de Remonstranten Rotterdam, over het werk van de Diaconale Commissie of over de collectedoelen? Bij de Diaconale Tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u met plezier meer informatie. Voor meer informatie kunt u ook Rolf Wolthuis, voorzitter, of Willem Peperkamp, secretaris mailen

Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Neem ook dan contact op met de voorzitter van de Diaconale Commissie:  Rolf Wolthuis.

Marinus Kosterfonds Leden of vrienden van de Gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon Rolf Wolthuis of bij één van de predikanten. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met giften in de vorm van lijfrentes ondersteunt u onze Diaconie op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk. Informatie heeft het kerkkantoor voor u.

Dank
De Diaconale Commissie voelt zich bijzonder gesteund door uw gaven van de afgelopen jaren voor de genoemde projecten en hopelijk kunnen wij als Gemeente ook dit jaar deze goede doelen weer ondersteunen.