Diaconie – Delen met anderen

Diaconale Commissie

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood.  De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De Gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Gezocht wordt naar een beperkt aantal relatief kleine, overzichtelijke en controleerbare projecten, alsmede naar een gelijke verdeling tussen dichtbij (Rotterdam of elders in Nederland) en verder weg (Oost-Europa of elders in de wereld). De projecten die dit jaar kunnen rekenen op financiële steun:

Met regelmaat staan deze projecten op het rooster en voor een aantal doelen wordt incidenteel gecollecteerd. De collecten worden aangekondigd in het KerkBLAD Remonstranten Rotterdam en tijdens de kerkdienst toegelicht.

Ieder najaar start ook de jaarlijkse Diaconale Actie. De opbrengst hiervan is bestemd voor twee door de commissie zorgvuldig gekozen doelen. De opbrengst van de Diaconale Actie in 2020 – 2021 is bestemd voor:

Protestantse geestelijke verzorging in De Schie

Sinds januari 2020 werkt ds. Els de Bijll Nachenius als geestelijk verzorger in Penitentiaire Inrichting (PI) De Schie, één van de justitiële Penitentiaire Inrichtingen in de regio Rotterdam. Doel van het pastoraat binnen de muren is het bieden van perspectief. Het protestants justitiepastoraat ontmoet gedetineerden met hun vragen over verleden en toekomst en heeft als doel om het vertrouwen van de gedetineerden in zichzelf te vergroten. Geloof geeft immers hoop en biedt perspectief op vrijheid, die verder gaat dan de vrijheid van detentie.

Concreet wil het justitiepastoraat de gedetineerden bijstaan om te komen tot een nieuwe levensweg. Het kan ook belangrijk voorbereidend werk doen in de nazorg van ex-gedetineerden. Ondersteuning van het justitiepastoraat door vrijwilligers en kerken is van essentieel belang en draagt bij aan motivatie en binding.

Binnen de doelstelling van het justitiepastoraat bereidt Els een activiteitenweek voor gedetineerden voor. In het project komen o.a. aan bod: muziekgroep, schrijven en uitvoeren van een rap, creativiteit, koken en verhalen.

Het effect van de activiteiten moet ook na deze week nog merkbaar zijn en bijdragen aan het welbevinden van gedetineerden en hun relaties.

Global Aid Network in Nederland (GAiN)

GaiN is sinds een aantal jaar betrokken bij vluchtelingenhulp op Lesbos en werkt aan het opzetten en onderhouden van een wereldwijd netwerk ter ondersteuning van wanhopige mensen in vluchtelingkampen. GAiN zamelt ook hulpgoederen in, zoals luiers en hygiëne pakketten die naar Lesbos worden getransporteerd en er wordt geld ingezameld voor hulpgoederen. GAiN is een belangrijke partner van EuroRelief, een Griekse christelijke hulporganisatie die al vanaf het begin van de vluchtelingen crisis hulp biedt op Lesbos. De coördinatie van de hulpverlening van alle GAiN landen gaat via GAiN Nederland. GAiN ondersteunt EuroRelief op allerlei terreinen. De giften zijn dit jaar specifiek bedoeld voor hulp in Kamp Moria , dat sinds 2016 een plaats is geworden waar mensen verblijven in afwachting van hun asielprocedures. Deze procedures duren erg lang, waardoor mensen soms al jaren in de overvolle kampen vastzitten. De situatie is daardoor uitzichtloos geworden.

Diaconie:

Wilt u meer informatie over het werk van de Diaconale Commissie van de Remonstranten Rotterdam of over de collectedoelen? Bij de Diaconale Tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u met plezier meer informatie. Voor meer informatie kunt u ook de voorzitter van de commissie, Julia Shamojan , of de secretaris, Willem Peperkamp, mailen

Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Neem ook dan contact op met de voorzitter van de Diaconale Commissie: Julia Shamojan.

Marinus Kosterfonds Leden of vrienden van de Gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon Julia Shamojan of bij één van de predikanten. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met giften in de vorm van lijfrentes ondersteunt u onze Diaconie op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk. Informatie heeft het kerkkantoor voor u.

Dank
De Diaconale Commissie voelt zich bijzonder gesteund door uw gaven van de afgelopen jaren voor de genoemde projecten en hopelijk kunnen wij als Gemeente ook dit jaar deze goede doelen weer ondersteunen.