Diaconie – Delen met anderen

Diaconale Commissie

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood.  De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De Gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Gezocht wordt naar een beperkt aantal relatief kleine, overzichtelijke en controleerbare projecten, alsmede naar een gelijke verdeling tussen dichtbij (Rotterdam of elders in Nederland) en verder weg (Oost-Europa of elders in de wereld). De projecten die dit jaar kunnen rekenen op financiële steun:

Met regelmaat staan deze projecten op het rooster en voor een aantal doelen wordt incidenteel gecollecteerd. De collecten worden aangekondigd in het KerkBLAD Remonstranten Rotterdam en tijdens de kerkdienst toegelicht.

Holland Helps Ukraine

Onlangs kwam het verzoek binnen voor een donatie aan het hulptransport voor Oekraïners. De Diaconale Commissie heeft het verzoek gehonoreerd en meegewerkt aan de inkoop van de hulpgoederen.Veel verschillende houdbare etenswaren (o.a. rijst en bonen) zijn ingekocht en overgebracht naar de hulporganisatie. Zoals u hier ziet is de container met spullen inmiddels aangekomen in Polen bij de Oekraïnse grens en zijn de spullen direct verdeeld.

 

Diaconale Actie

Ieder najaar start ook de jaarlijkse Diaconale Actie. De opbrengst hiervan is deze keer bestemd voor twee door de commissie zorgvuldig gekozen doelen. De opbrengst van de Diaconale Actie in 2021 – 2022 is bestemd voor:

Stichting Max Maakt Mogelijk, Oma’s van Moldavië

De armoede onder grootouders (vooral oma’s) in Moldavië gaat ons erg aan het hart. Hun kinderen zijn vaak weggetrokken naar de grote stad op zoek naar werk, de kleinkinderen bij de opa’s en oma’s achterlatend.

De oma’s in Borsec, Centraal Moldavië, ontvingen zes jaar geleden geld via onze diaconale actie voor levensmiddelen, kleding en schoolspullen voor de kleinkinderen. Bovendien zijn enkele huisjes grondig opgeknapt. “Het is geweldig om te zien hoe zij sindsdien een menswaardiger bestaan hebben gekregen,” zo schrijft de projectmedewerkster met wie wij contacten onderhouden.

Door de mooie resultaten in Borsec, heeft Stichting Max Maakt Mogelijk besloten dit project verder uit te rollen naar andere streken in het noorden en zuiden van Moldavië.

De stichting zet zich nog steeds in voor het verstrekken van voedselpakketten voor de oma’s. Daarnaast is ook geld nodig voor verdergaande renovaties van vervallen huisjes, voor computers voor eigentijds onderwijs en voor wasmachines.

Stichting Vrienden Maaszicht

Stichting Maaszicht biedt een beschermde woonomgeving aan 39 jongvolwassen jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar met meervoudige problematiek.

De bewoners van Maaszicht ervaren problemen waarvoor zij zelfstandig geen oplossing vinden. Dikwijls ontbreekt het al lange tijd aan een stabiele woonomgeving en een bestendige opvoedings- en leersituatie. Vaak is er sprake van emotionele, affectieve verwaarlozing en trauma’s. De levensloop van jongeren kenmerkt zich door breuken met de ouders, stiefouders, pleegouders en tehuizen en het onderwijs. Door gebrek aan zelfgevoel, zelfregie, zelfbeheersing en zelfredzaamheid zien zij geen kans om zelf keuzes te maken om hun leven op eigen manier te kunnen leiden.

Maaszicht biedt aan de jongeren: • Toeleiding naar zorg • Voorzorg aan jongeren op de wachtlijst • Plekken in beschermd wonen • Plekken met begeleiding op locatie – ambulante zorg of begeleid wonen in een woning op naam van Maaszicht • Vormen van dagbesteding, school en werk.

Diaconie:

Wilt u meer informatie over het werk van de Diaconale Commissie van de Remonstranten Rotterdam of over de collectedoelen? Bij de Diaconale Tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u met plezier meer informatie. Voor meer informatie kunt u ook de voorzitter van de commissie, Julia Shamojan , of de secretaris, Willem Peperkamp, mailen

Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Neem ook dan contact op met de voorzitter van de Diaconale Commissie: Julia Shamojan.

Marinus Kosterfonds Leden of vrienden van de Gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon Julia Shamojan of bij één van de predikanten. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met giften in de vorm van lijfrentes ondersteunt u onze Diaconie op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk. Informatie heeft het kerkkantoor voor u.

Dank
De Diaconale Commissie voelt zich bijzonder gesteund door uw gaven van de afgelopen jaren voor de genoemde projecten en hopelijk kunnen wij als Gemeente ook dit jaar deze goede doelen weer ondersteunen.