Diaconie – Delen met anderen

Diaconale Commissie 2018

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood.  De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De Gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Gezocht wordt naar een beperkt aantal relatief kleine, overzichtelijke en controleerbare projecten, alsmede naar een gelijke verdeling tussen dichtbij (Rotterdam of elders in Nederland) en verder weg (Oost-Europa of elders in de wereld). De projecten die dit jaar kunnen rekenen op financiële steun:

Met regelmaat staan deze projecten op het rooster en voor een aantal doelen wordt incidenteel gecollecteerd. De collecten worden aangekondigd in het KerkBLAD Remonstranten Rotterdam en tijdens de kerkdienst toegelicht.

Ieder najaar start ook de jaarlijkse Diaconale Actie. De opbrengst hiervan is bestemd voor twee door de commissie zorgvuldig gekozen doelen. De opbrengst van de Diaconale Actie in 2018-2019 is bestemd voor:

Hospice De Vier Vogels: Dit hospice is een sfeervol en kleinschalig bijna-thuis huis in Rotterdam Delfshaven waar terminaal zieken hun laatste levensfase in alle rust en geborgenheid kunnen doorbrengen; en

SOS Kinderdorpen Libanon: In de kindvriendelijke ruimte van het noodhulpcentrum in Bhersaf worden 30 kinderen opgevangen, zij zijn slechts een klein deel van de miljoenen kinderen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlog en geweld

Wilt u meer informatie over de Remonstranten Rotterdam, over het werk van de Diaconale Commissie of over de collectedoelen? Bij de Diaconale Tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u met plezier meer informatie. Voor meer informatie kunt u ook Rolf Wolthuis, voorzitter van de Diaconale Commissie mailen

Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Neem ook dan contact op met de voorzitter van de Diaconale Commissie:  Rolf Wolthuis.

Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Marinus Kosterfonds Leden of vrienden van de Gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon Rolf Wolthuis of bij één van de predikanten. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met giften in de vorm van lijfrentes ondersteunt u onze Gemeente op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk. Informatie heeft het kerkkantoor voor u.

Dank
De Diaconale Commissie voelt zich bijzonder gesteund door uw gaven van de afgelopen jaren voor de genoemde projecten en hopelijk kunnen wij als Gemeente ook dit jaar deze goede doelen weer ondersteunen.