ANBI-status

Algemene gegevens

Arminiuskerk ~ Museumpark 3 in RotterdamNaam ANBI: Remonstranten Rotterdam
Telefoonnummer: 010 4360543
RSIN/Fiscaal nummer: 2537783
Webadres: rotterdam.remonstranten.nl
E-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Bezoekadres: Museumpark 3 ~ 3015 CB  Rotterdam
Postadres: Museumpark 3 ~ 3015 CB  Rotterdam

De ANBI-gegevens samengevat in het standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen van de belastingdienst vindt u hier

De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam bezit een eigen ANBI-status.

Wie de Remonstrantse Gemeente Rotterdam (en dus het behoud van de geloofsgemeenschap) financieel wil ondersteunen kan een gift overmaken op NL23 INGB 0000 1707 14 of contact opnemen met het kerkkantoor

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Remonstrantse Gemeente Rotterdam wordt de Kerkenraad  gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken deel uit van de Kerkenraad.

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De Kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

C. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Bestuur op 4 juni 2015.

Het beleidsplan 2014-2018 geeft richting aan het functioneren van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam en is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden en Vrienden in maart 2015. Het werkplan dat is afgeleid van dit beleidsplan is voortdurend in ontwikkeling en beschrijft de activiteiten met de concrete doelstellingen. Tot op heden is er nog geen nieuw beleidsplan ontwikkeld en wordt nog steeds gewerkt met het beleidsplan 2014 – 2018.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
 De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies

In het goedgekeurde jaarverslag 2021 leest u over de activiteiten in het afgelopen jaar. In de agenda vindt u de activiteiten van het lopende kerkseizoen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De verkorte staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroot inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het nieuwe jaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De actuele staat van baten en lasten vindt u hier

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

De ANBI-status van de gemeente geeft u de gelegenheid uw donatie of schenking in een bepaalde verhouding via uw IB-aangifte te delen met de fiscus. Meer informatie hierover via de ANBI-weblog.