Wat wij doen

We houden wekelijks kerkdiensten

Iedere zondag is er vanaf 10.30 uur een kerkdienst in de Arminiuskerk aan het Museumpark 3. Na afloop is er in de sfeervolle kerkenraadskamer gelegenheid samen een kopje koffie/thee te drinken, bij te praten of nieuwe mensen te ontmoeten.

Cantatediensten

Ieder jaar voert het Remonstrants Cantatekoor en -orkest tijdens een kerkdienst in de Arminiuskerk cantates uit van J.S. Bach. Cantates zoals Bach ze oorspronkelijk bedoelde: een belangrijk component van de eredienst.

Muziekdiensten

Naast de cantatediensten zijn er ook diensten met muzikale intermezzo’s. In relatie met het thema van het jaar.

Bijzondere diensten

Diensten Anders ~ in klank, beeld en stilte, Preken voor andermans parochie en de themadiensten zijn kerkdiensten met een specifiek karakter die raken aan en verbonden zijn met het jaarthema.

Hoogtijdagen

Kerkdiensten in de adventsweken, op kerstavond, met Kerstmis, in de 40-dagentijd, met Pasen en Pinksteren.

 

Oriëntatie op Dwars Geloven

Wilt u meedoen met de oriëntatiecursus? De data vindt u hier.

 

Lezingen

Gastsprekers brengen met een inspirerende lezing hun visie op het jaarthema.

 

Trouwen

Om te trouwen – de klassieke kerkelijke plechtigheid – in een remonstrantse kerk hoeft u geen remonstrant te zijn.

Trouwen-Remonstranten-Rotterdam

Een trouwdienst stellen we samen met het bruidspaar, geheel in overstemming met hun wensen. De predikant overlegt hierover met het bruidspaar in drie of vier gesprekken.

Voor deze voorbereiding – de kosten voor het gebruik van kerkgebouw, organist, drukwerk, aanbieden huwelijksbijbel etc – vraagt de Remonstrantse Gemeente Rotterdam een bijdrage. Deze is afhankelijk van de wensen van het paar.

Leden en vrienden die langer dan een jaar bij de Remonstranten behoren, betalen een gereduceerd bedrag. Wanneer u uw huwelijk of levensverbintenis wilt laten inzegenen tijdens een zondagse kerkdienst, vragen wij een onkostenvergoeding.

Wilt u meer weten over trouwen of het sluiten van een levensverbintenis in de Arminiuskerk bij de Remonstranten Rotterdam, neem dan contact op met het kerkkantoor administratie@remonstrantenrotterdam.nl of 010 4360543.

Lees meer over Mijn God trouwt ook homo’s

Diaconie – Delen met anderen

collectezakken = delen met anderen

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam vindt delen met anderen belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren. De Diaconale Commissie geeft financiële steun – houvast – aan mensen die dat nodig hebben. De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 www.samen010.nl

Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Gezocht wordt naar een aantal relatief kleine, overzichtelijke, controleerbare projecten, alsmede naar een gelijke verdeling tussen dichtbij – Rotterdam of elders in Nederland – en verder weg – Oost-Europa of elders in de wereld. De projecten die dit jaar kunnen rekenen op financiële steun:

 

Daarnaast ondersteunen we een project van een gemeentelid van het Rotterdam Centrum voor Theater, waarin mensen theater maken met acteurs.

Met regelmaat staan deze projecten op het rooster en voor een aantal doelen wordt incidenteel gecollecteerd. De collecten worden aangekondigd in het Kerkblad Remonstranten Rotterdam en tijdens de kerkdienst toegelicht.

Ieder najaar start ook de jaarlijkse diaconale actie. De opbrengst hiervan is bestemd voor twee – door de commissie zorgvuldig gekozen – doelen. In 2017-2018 richten we ons erop kinderen houvast te bieden. De doelen zijn: Ouders Kinderen Detentie Programma (OKD) van de landelijke Stichting Exodus. Een programma voor ouders en kinderen van gedetineerden in een drietal penitentiaire inrichtingen in de regio Rotterdam en voor Rabbit School in Cambodja

Marinus Kosterfonds Leden of vrienden van de gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon mevrouw Wil Brans-Danner 0180 512958 of bij één van de predikanten.Leden of vrienden van de gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.

Contact
Wilt u meer informatie over het werk van de Diaconale Commissie of over de collectedoelen? Bij de diaconale tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u deze met plezier. U kunt ook mailen naar diaconie@remonstrantenrotterdam.nl
Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de Diaconie: Rolf Wolthuis

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met giften in de vorm van lijfrentes ondersteunt u de gemeente op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk. Informatie heeft het kerkkantoor voor u.

Dank
De Diaconale Commissie voelt zich bijzonder gesteund door uw gaven van de afgelopen jaren voor de genoemde projecten en hopelijk kunnen wij als gemeente ook dit jaar deze goede doelen  weer ondersteunen.

Zingen

Cantorij Non Semper

De cantorij van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam bestaat uit enthousiast zingende betrokkenen bij de gemeente en staat o.l.v. onze cantor-organist. Er wordt naar gestreefd twee- tot driemaal per jaar op te treden tijdens de dienst op hoogtijdagen zoals Openingszondag, Palmpasen en Kerstmis. Steeds voorafgegaan door een aantal repetities die we ruim van tevoren plannen. Om mee te kunnen zingen is het geen vereiste dat u in een koor heeft gezongen of noten kunt lezen, het is wel handig.

Remonstrants Cantatekoor en -orkest

Onze cantor-organist leidt in de Cantatediensten een uitvoering van een cantate van J.S. Bach of een andere componist.

Geïnteresseerd? Neemt contact op het kerkkantoor

 

Dopen ~ Avondmaal ~ Afscheid

In de Remonstrantse Broederschap dopen we zowel kinderen als volwassenen, zegenen we levensverbintenissen in, vieren we Avondmaal, nemen we afscheid van dierbaren.

Dopenavondmaalrouwen

 

 

 

 

 

 

 

Dopen

Ouders die hun kind laten dopen, willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk, dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind behoort door de doop tot de algemene Kerk van Christus; het is echter niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf (bewust) te maken. Wanneer u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen of wanneer u als volwassene de doop wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met een predikant. De data waarop de doop kan worden bediend, kunt u opvragen bij het kerkkantoor.

Avondmaal

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam viert enige malen per jaar de maaltijd van brood en wijn. Op Witte Donderdag en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is dit een Avondmaal met het accent op de herinnering aan het Laatste Avondmaal. De overige maaltijden zijn een vreugdemaal, waarbij andere facetten van de maaltijd centraal staan, zoals het samen delen op Werelddiaconaatszondag. Naar oud gebruik kennen de remonstranten een ‘open’ maaltijd. Toegankelijk voor iedereen, die in geloof en liefde wil deelnemen “ongeacht of u tot deze of tot enigerlei kerk behoort, al dan niet”, zoals de predikant vaak bij de uitnodiging zegt.

Afscheid

“Waar het leven kwam, komt ook de dood. Hij breekt het kostbare leven af. Hij komt verwacht of onverwacht …”. Deze woorden zijn ontleend aan een bekende remonstrantse rouwtekst. Wanneer u dit wenst, is het mogelijk een rouwdienst of afscheidsdienst in de Remonstrantse Kerk in Rotterdam of elders door een predikant te laten leiden. U kunt hierover contact opnemen met één van de predikanten.