18 maart 2019

Richtingenstrijd: strijd voor de remonstrantse richting

Op 3 maart vierden en herdachten wij dat onze Remonstrantse Broederschap 400 jaar bestaat.

Die viering was remonstrants. Zij hoorde dus thuis in een kerkdienst.

Hoe remonstrants die kerkdienst was, werd duidelijk gemaakt door de vier vierende voorgangers. Dat waren vier verschillende voorgangers. Verschillend was ook wat zij aan de afgeladen kerk voorlegden. Een goede, remonstrantse samenwerking stonden die verschillen allerminst in de weg.

Verschillen in diepgang vertoonden de voorgangers niet. Ieder van hen bracht tot uitdrukking dat ieder van hen over meer dan gedegen, diepgaande, remonstrantse – dus christelijke – theologische kennis en overtuiging beschikte. Van daaruit konden zij (s)preken.

Als de herdenking van het verleden ons iets leert over het heden en de daarop volgende toekomst, dan is het dat het aanbod waarvoor en waardoor remonstranten bij hun kerk willen horen, bestaat uit diepgang. Diepgang die aanzet tot nadenken en tot overdenken, die mensen bij elkaar brengt en bij elkaar houdt, die christelijk is, verdraagzaam is en daardoor open en veelkleurig.

Dat is remonstrants. Zo brengen wij onze Beginselverklaring in praktijk. Zo brengen wij die tot leven.

Dat koesteren wij en willen wij behouden. Met dat doel heeft de Rotterdamse Kerkenraad, samen met die van Den Haag, in oktober in een  brief aan de Commissie tot de Zaken (CoZa) voorgelegd, hoe belangrijk deze het vindt dat de opleiding die het Remonstrants Seminarie aan toekomstige predikanten biedt, veilig stelt dat bij die predikanten de remonstrantse theologische kennis, waardoor onze voorgangers zich onderscheiden, zal worden gehandhaafd. Dat zij zullen worden toegerust en uitgerust met de volle breedte van de remonstrants-christelijke traditie. Niet slechts met een deel daarvan.

In dezelfde brief hebben wij, zij het in andere bewoordingen, benadrukt dat het belangrijk is dat het beleid van de Remonstrantse Broederschap erop gericht blijft, de remonstrantse traditie uit te dragen, zoals die zich in vier eeuwen heeft ontwikkeld en zoals wij die hebben vastgelegd, bijvoorbeeld in onze Beginselverklaring. Uitgedragen zal moeten worden dat die traditie niet door één theologische richting wordt bepaald of overheerst. Zij is veel breder.

Over dat beleid willen wij graag beraad voeren. Vanuit dat beleid willen wij besturen en bestuurd worden.

Dat is onze richtingenstrijd. Wij strijden voor de toekomst van onze vier eeuwen oude remonstrantse traditie. Die is niet kwetsbaar, maar springlevend.

Kerkenraad Remonstrantse Gemeente Rotterdam

 

Gerelateerd