Diaconie – Delen met anderen

collectezakken = delen met anderen

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam vindt delen met anderen belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren. De Diaconale Commissie geeft financiële steun – houvast – aan mensen die dat nodig hebben. De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

Bij de selectie van de goede doelen wordt door de Diaconale Commissie gestreefd naar herkenbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. Gezocht wordt naar een aantal relatief kleine, overzichtelijke, controleerbare projecten, alsmede naar een gelijke verdeling tussen dichtbij – Rotterdam of elders in Nederland – en verder weg – Oost-Europa of elders in de wereld. De projecten die dit jaar kunnen rekenen op financiële steun:

 

Daarnaast ondersteunen we een project van een gemeentelid van het Rotterdam Centrum voor Theater, waarin mensen theater maken met acteurs.

Met regelmaat staan deze projecten op het rooster en voor een aantal doelen wordt incidenteel gecollecteerd. De collecten worden aangekondigd in het Kerkblad Remonstranten Rotterdam en tijdens de kerkdienst toegelicht.

Ieder najaar start ook de jaarlijkse diaconale actie. De opbrengst hiervan is bestemd voor twee – door de commissie zorgvuldig gekozen – doelen. In 2017-2018 richten we ons erop kinderen houvast te bieden. De doelen zijn: Ouders Kinderen Detentie Programma (OKD) van de landelijke Stichting Exodus. Een programma voor ouders en kinderen van gedetineerden in een drietal penitentiaire inrichtingen in de regio Rotterdam en voor Rabbit School in Cambodja

Marinus Kosterfonds Leden of vrienden van de gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon mevrouw Wil Brans-Danner 0180 512958 of bij één van de predikanten.Leden of vrienden van de gemeente kunnen voor incidentele financiële steun een beroep doen op het Marinus Kosterfonds. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.

Contact
Wilt u meer informatie over het werk van de Diaconale Commissie of over de collectedoelen? Bij de diaconale tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u deze met plezier. U kunt ook mailen naar diaconie@remonstrantenrotterdam.nl of telefonisch contact opnemen.
Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de Diaconie Rolf Wolthuis

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met giften in de vorm van lijfrentes ondersteunt u de gemeente op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk. Informatie heeft het kerkkantoor voor u.

Dank
De Diaconale Commissie voelt zich bijzonder gesteund door uw gaven van de afgelopen jaren voor de genoemde projecten en hopelijk kunnen wij als gemeente ook dit jaar deze goede doelen weer ondersteunen.