9 april 2018

Liever geen geloofsovertuigers aan de deur!

Geschreven door Tjaard Barnard

Als dorpsdominee in Rotterdam kom ik graag bij de leden en vrienden van de gemeente op huisbezoek. Het klinkt wat ouderwets, maar voor mijn gevoel is het de kurk waar het werk van een predikant op drijft. Zonder deze gesprekken verworden kerkdiensten tot intellectuele oefeningen in de studeerkamer. Nu probeer ik tenminste reëele levensvragen mee te laten klinken in mijn verhalen. Want dat is toch waar het in een geloofsgemeenschap om gaat: met elkaar meeleven in goede en kwade dagen die het leven nu eenmaal biedt? Het grote verhaal van het christendom wordt pas relevant wanneer het zichtbaar wordt in het kleine verhaal van mensen.

Zo bezoek ik iedereen met een zekere regelmaat. Tussen de één keer per drie jaar en de één keer per week. De laatste tijd is mij iets opgevallen. Steeds meer mensen hebben een betekenisvolle sticker op hun voordeur geplakt. Daarmee ontmoedigen ze allerlei mensen om hen lastig te vallen. Liever geen verkopers aan de deur. Mensen met een collecte moeten ook maar niet aanbellen. Tenslotte moeten geloofsovertuigers het ook maar een deurtje verder proberen. Val ons niet lastig, dat is de boodschap!

U begrijpt dat, toen ik de eerste keer toen ik zo’n sticker tegenkwam, ik mij in gemoede afvroeg of ik wel kon aanbellen. Want hoe vrijzinnig een remonstrantse dominee ook is en hoezeer we pastoraat ruimer invullen dan Eduard Thurneysen, die het beschouwde als ‘verkondiging aan de enkeling’, vind ik wel degelijk dat we iets te verkondigen hebben waar ik u graag van overtuig: de boodschap van Jezus van Nazareth. Gelukkig werd nog altijd de deur geopend en werd ik niet met pek en veren weggestuurd.

Zijn we zo overtuigd van ons geloof dat we niet eens meer willen luisteren naar wat anderen te vertellen hebben?

Maar ik moet bekennen dat ik deze stickers toch opvallend vond bij Remonstranten – die toch staan voor een open, vrije en verdraagzame boodschap? Is het nu zo, dat we zo overtuigd zijn van ons geloof dat we niet eens meer willen luisteren naar wat anderen te vertellen hebben? Dat is toch opvallend. En hoe zou het zich verhouden tot onze nieuwe reclamecampagne waarbij niemand meer met goed fatsoen naar de radio kan luisteren zonder met onze spotjes lastig gevallen te worden? Laat staan op Facebook actief te zijn, waar we trots zijn om als klein kerkgenootschap het meeste ‘likes’ te hebben, meer dan de grote kerken?

‘Wees steeds bereid om u te verantwoorden.’

Misschien zouden we iets meer begrip kunnen hebben voor onze medegeloofsverkondigers, die doen waar wij Remonstranten nu eindelijk eens aan toekomen. Namelijk de aanbeveling die we lezen in de Eerste Brief van Petrus: Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. (1 Petrus 3: 15)

Ik wens ons allen een goede week.

Gerelateerd