Dwars Geloven (5)

Dwars Geloven (5)
Datum
15 november 2016
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Locatie
Museumpark 3 ~ Rotterdam

Ik en mijn belijdenis: Persoonlijk geloof als individuele en gezamenlijke oefening in deze vijfde bijeenkomst van de oriëntatiecursus Dwars Geloven. In gesprek over de Remonstrantse Beginselverklaring en Belijdenis.

Toch een belijdenis bij de remonstranten? Nee, de onderstaande tekst is een voorbeeld en mogelijk een baken, waarnaar we ons als mens kunnen richten. Met in gedachten steeds de eigen verantwoordelijkheid.

Wij beseffen en aanvaarden,
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend, God eren en dienen.
Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.
Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.
Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.
Aan God zij de lof en de eer in tijd en eeuwigheid
Amen

Bron: Remonstrantse Broederschap ~ 2006

Koen Holtzapffel begeleidt deze avond.

Agenda